مقاله اعتبارسنجي مشتريان حقيقي در سيستم بانکي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات كمي در مديريت از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: اعتبارسنجي مشتريان حقيقي در سيستم بانکي کشور
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تسهيلات اعطايي
مقاله امتيازدهي اعتباري
مقاله ريسک اعتباري
مقاله مدل اعتباري
مقاله مدل لاجيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي وله زاقرد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كنشلو مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه در صنعت بانکداري وام ها نقش اساسي دارند، به طوريکه بخش زيادي از دارايي هاي يک بانک از وام هاي پرداخت شده به افراد و شرکتها تشکيل مي شود و در نتيجه با افزايش تعداد درخواست هاي وام از سوي افراد و با توجه به ريسک موجود در اين فعاليت ها، ارايه روشي براي مديريت اين وام ها ضروري است. از جمله مخاطرات پيش روي بانک ها مي توان به ريسک بازار، ريسک نقدينگي، ريسک اعتباري و ريسک تجاري اشاره نمود که در اين ميان ريسک اعتباري از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد. بنابراين ريسک جزء ذاتي فعاليت هاي بانکي بوده و با توجه به محدوديت منابع مالي و تسهيلات در اختيار بانک، ارزيابي توان بازپرداخت مشتريان بانک پيش از اعطاي تسهيلات، يکي از مهمترين چالش هاي پيش روي سيستم بانکي کشور است. يکي از راههاي کمي سازي و اندازه گيري ريسک اعتباري و در نتيجه مديريت مناسب آن استفاده از مدل هاي امتياز دهي اعتباري(CS)  است. اين مدل بر اساس معيارهاي کمي و کيفي، ويژگي ها و عملکرد وام هاي قبلي را مدلسازي مي نمايد تا عملکرد آتي وام هايي با وضعيت مشابه را پيش بيني کند. در اين تحقيق به اعتبارسنجي مشتريان حقيقي در سيستم بانکي پرداخته مي شود که وي‍ژگي هاي کيفي و کمي مشتريان مانند سن، جنس، وضعيت تاهل، تحصيلات، شغل، مبلغ تسهيلات، وثيقه و … به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شدند. در اين تحقيق سعي شده است تا رابطه بين نتايج بدست آمده از مدل با وضعيت اعتباري مشتريان حقيقي بررسي شود. با توجه به نتايج تحقيق متغيرهاي سن و تحصيلات بر روي وضعيت اعتباري تاثيري نداشته و از مدل حذف شدند. در صورتيکه ساير متغيرها داراي رابطه معنادار با وضعيت اعتباري مشتريان بودند. همچنين نتايج تحقيق نشان داد که مدل لاجيت از پيش بيني خوبي برخوردار است.