مقاله اعتبارسنجي و تحليل عاملي تاييدي چند گروهي مقياس رضايت از زندگي در بين دانشجويان پرستاري و مامايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۶۸ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: اعتبارسنجي و تحليل عاملي تاييدي چند گروهي مقياس رضايت از زندگي در بين دانشجويان پرستاري و مامايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي روان سنجي
مقاله مقياس رضايت از زندگي
مقاله تحليل عاملي تاييدي چند گروهي
مقاله پرستاري
مقاله مامايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مقياس رضايت از زندگي يکي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيري شادماني ذهني است. هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه تجديد نظر شده مقياس رضايت از زندگي در بين دانشجويان پرستاري و مامايي بود.
روش: روش اين پژوهش از نوع توصيفي – مقطعي است. نمونه تحقيق را ۳۷۰ نفر از دانشجويان کارشناسي دختر و پسر مشغول به تحصيل در دانشگاه علوم پزشکي تبريز تشکيل مي دهند که به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. در اين تحقيق براي مطالعه عوامل پرسشنامه جهت روايي سازه از روش تحليل عاملي تاييدي استفاده شد.
يافته ها: نتايج تحليل عاملي تاييدي برازش قابل قبولي براي ساختار عاملي يک بعدي پيشنهاد نمود. اما شاخص هاي اصلاحي، اصلاح ساختار عاملي مدل را مطرح نمود. از اين رو، مدل اندازه گيري دو عاملي مورد آزمون قرار گرفت. مدل اندازه گيري دو عاملي نسبت به مدل تک بعدي از برازش خوبي برخوردار بود. افزون بر اين، نتايج تحليل عاملي تاييدي چند گروهي نشان داد که SWLS در مدل هاي محدود و نامحدود در بين گروه ها يکنواخت است. نتايج ضرايب آلفاي کرونباخ (۰٫۸۵) نيز نشان داد که SWLS از پايايي قابل قبولي برخوردار است. روايي هم زمان مقياس از طريق همبستگي مقياس رضايت از زندگي با پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت (WHOQOL-BREF) بررسي شد و بين SWLS و چهار زير مقياس WHOQOL-BREF (سلامت رواني، سلامت جسماني، روابط اجتماعي و سلامت محيط) به ترتيب ۰٫۶۴، ۰٫۴۹، ۰٫۵۶ و۰٫۴۶  همبستگي معناداري وجود دارد. همچنين در اين مطالعه مشخص شد ميزان رضايت از زندگي در بين دانشجويان دختر بيش از دانشجويان پسر مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده حاکي از آن است که SWLS به عنوان يک ابزار روا و پايا در اندازه گيري رضايت از زندگي در جامعه دانشجويان قابل استفاده مي باشد.