مقاله اعتبارسنجي پرسشنامه شخصيت خود شيفته (NPI-16) در جامعه ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۲۷۴ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: اعتبارسنجي پرسشنامه شخصيت خود شيفته (NPI-16) در جامعه ايراني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايايي
مقاله خود شيفتگي
مقاله روايي
مقاله شخصيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از آنجا که خود شيفتگي رويکردي تک بعدي دارد و استفاده از پرسش نامه هاي طولاني کاربرد باليني و پژوهش هاي مناسبي ندارند، لذا معرفي پرسش نامه شخصيت خود شيفته (NPI-16) ابزار خود سنجي کوتاهي براي سنجش ويژگي هاي خود شيفتگي در گروه هاي غير باليني مي باشد. اين پژوهش به منظور اعتبار سنجي اين پرسش نامه در جمعيت ايراني انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه زمينه يابي مقطعي، ۳۴۲ دانشجو در سال ۱۳۸۷ به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب و با پرسش نامه شخصيت خود شيفته(NPI-16) ، مقياس شخصيت (NEO) و مقياس باليني چند محوري شخصيت شخصيت خود شيفته ميلون -۲ (MCMI-II) مورد آزمون قرار گرفتند. روايي هم زمان با اجراي هم زمان مقياس خود شيفتگي MCMI-II و روايي افتراقي از طريق توان تمايزگزاري پرسش نامه بين افراد با صفت برون گرايي بالا و توافق جويي پايين سنجيده شد. ضرايب پايايي از نوع بازآزمايي، تنصيفي و همساني دروني گزارش شد.
يافته ها:ضريب همبستگي بين نمرات NPI-16 و MCMI-II برابر ۰٫۷۷ و معني دار بود(P=0.001) . روايي افتراقي پرسش نامه اثبات شد(P=0.001) . ضريب پايايي بازآزمايي، ضريب همبستگي در تعيين پايايي تنصيفي و ضريب آلفاي گرونباخ در سنجش همساني دروني به ترتيب(P=0.001) 0.84 ،۰٫۷۴   (P<0.001)و۰٫۷۹  (P<0.001) محاسبه شد.
نتيجه گيري:در جمعيت ايراني NPI-16 ابزار مناسب و کوتاهي براي غربالگري در پژوهش هاي مرتبط با خود شيفتگي مي باشد.