سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشاد نژادشاه محمد – عضوهیئت علمی، گروه مهندسی معدن، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب
محمد فاروق حسینی – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکد ههای فنی، دانشگاه ت
مجتبی دادخواه – کارشناس ارشدشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران تهران

چکیده:

دیوار ههای فضای حفاری شده بر حسب عوامل مختلفی از جمله جنس زمین و تن شهای موجود در منطقه م یتوانند بداخل تونل پیشروی کنند این مسئله طراحی نگهداری چنین ساز ههایی را با مشکل همراه م یسازد. در این مقاله سعی شده استرو شهای ارائه شده در تحلیل لهیدگی تون لها مورد ارزیابی قرار گیرند. مشخصات مکانیک سنگی و زمین شناسی عوامل اصلی در پیدایش لهیدگی هستند بنابر این با انجام آزمای شهای مختلف مکانیک سنگی و پیمای شهای زمین شناسی این مشخصاتتعیین شده است. با استفاده از مه مترین رو شهای تجربی و نیمه تجربی، وضعیت تون لهای انحراف آب سد بختیاری که درمسیر خود از هفت واحد مختلف سنگ شناسی و با وضعی تهای مختلف از تن شهای برجا عیور م یکنند، از لحاظ استعداد لهیدگی مورد مطالعه قرار گرفته است. ب همنظور اعتبار سنجی نتایج رو شهای محاسبه لهیدگی، تون لها با استفاده از برنامه عددیمد لسازی شد هاند تا لهیدگ یهای احتمالی این تون لها از طریق این برنام هها نیز بدس تاید. با مقایسه صورت گرفته از نتایج رو شهای عددی، تجربی و نیمه تجربی مشاهده شد که دررو شهای نیمه تجربی، روش جتوا با ب هکارگیری پارامت رهای مختلفمکانیک سنگی پیش بین یهایی با ظرایب ایمنی بالاتر نسبت به سایر رو شها ارائه م یکنند. همچنین تأثیر پذیری نتایج حاصل ازرو شهای نیمه تجربی از روباره تونل نسبت به رو شهای تجربی بیشتر است.