مقاله اعتباريابي مقدماتي نسخه تجديد نظر شده پرسشنامه حالت صفت بيان خشم در جمعيت دانشجويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: اعتباريابي مقدماتي نسخه تجديد نظر شده پرسشنامه حالت صفت بيان خشم در جمعيت دانشجويي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشم
مقاله بيان خشم
مقاله کنترل خشم
مقاله اعتبار
مقاله پايايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري مقدم محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حكيمي راد الهام
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نسخه بازنگري شده پرسشنامه حالت-صفت بيان خشم (STAXI-2) داراي ۵۷ عبارت است و امکان مطالعه و ارزيابي خشم را به عنوان يک پديده چند وجهي فراهم مي آورد. اين آزمون به کمک ۶ مقياس و ۵ خرده مقياس، ارزيابي حالت خشم، صفت خشم، شيوه بيان خشم و شيوه کنترل خشم را ميسر مي دارد. مطالعه حاضر مي کوشد تا نتايج تلاش هاي نخستيني را که با هدف ارزيابي پايايي و اعتبار اين پرسشنامه در ميان يک جمعيت دانشجويي ايراني (n=570) انجام شده است، معرفي کند. در مجموع، نتايج اين مطالعه اوليه حاکي از اعتبار و پايايي قابل قبول پرسشنامه حالت-صفت بيان خشم در ميان جمعيت مورد مطالعه است.