مقاله اعتباريابي و روايي مقياس بهره همدلي براي دانش آموزان دبيرستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اعتباريابي و روايي مقياس بهره همدلي براي دانش آموزان دبيرستاني
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقياس بهره همدلي
مقاله اعتبار
مقاله روايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي روايي و اعتبار مقياس بهره همدلي بود. نمونه اين پژوهش ۷۲۰ دانش آموز بود كه به روش نمونه گيري تصادفي از دبيرستان هاي شهر اردبيل در سال تحصيلي ۸۶-۸۵ انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس بهره همدلي، مقياس هوش هيجاني و مقياس اضطراب، افسردگي و استرس استفاده شد. نتايج تحليل عوامل بر مقياس اصلي نشان داد که مقياس بهره همدلي سه عامل را مي سنجد: همدلي شناختي (۹ آيتم)، مهارتهاي اجتماعي (۸ آيتم) و واکنش پذيري هيجاني (۹ آيتم). نتايج نشان داد که ضريب اعتبار همساني دروني مقياس بهره همدلي ۰٫۸۸ بود. ضريب اعتبار بازآزمايي مقياس بهره همدلي بعد از چهار هفته ۰٫۸۰ بود. ضريب روايي مقياس بهره همدلي که بر اساس ضريب همبستگي مقياس بهره همدلي با دو مقياس هوش هيجاني و مقياس اضطراب، افسردگي و استرس به دست آمد، به ترتيب ۰٫۲۷ و ۰٫۳۲- بود. در مجموع پژوهش حاضر شواهدي را براي اعتبار و روايي مناسب مقياس بهره همدلي ارايه مي کند.