مقاله اعتباريابي و ساختار عاملي نسخه فارسي مقياس بررسي نگرش به آمار SATS و ارتباط آن (ويژگي هاي فردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي آبادان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: اعتباريابي و ساختار عاملي نسخه فارسي مقياس بررسي نگرش به آمار SATS و ارتباط آن (ويژگي هاي فردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي آبادان)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله مقياس بررسي نگرش به آمار SATS
مقاله تغيير نگرش
مقاله آموزش آمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ركابدار قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه هدف اصلي بررسي ساختار عاملي و پايايي نسخه فارسي SATS در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان و هدف فرعي تعيين رابطه آن با جنسيت و نوع ديپلم دانشجويان مي باشد. به اين منظور نمونه اي متشکل از ۲۵۰ دانشجو (۱۲۱ مرد و ۱۲۹ زن) در نيمسال اول سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ به صورت چند مرحله اي انتخاب شد. مقياس SATS شامل چهار خرده مقياس نگرش عاطفي، شناخت ادراکي، ارزش و سختي آمار مي باشد، که با استفاده از تحليل عاملي تاييدي، روايي سازه نسخه فارسي SATS تاييد شد. ضرايب پايايي آلفا کرنباخ براي هر يک از خرده مقياس هاي نگرش عاطفي، شناخت ادراکي، ارزش و سختي آمار به ترتيب ۰٫۷۹، ۰٫۷۶، ۰٫۸۲ و ۰٫۵۷ به دست آمد و براي مقياس کل ضريب آلفا ۰٫۸۹ بود. آزمون  tنمونه هاي مستقل نشان داد که براي خرده مقياس هاي نگرش عاطفي، شناخت ادراکي، ارزش و همچنين مقياس کلي نگرش به آمار اختلاف معني دار بين مردان و زنان وجود دارد و مردان نسبت به زنان نگرش بهتري به آمار دارند. براي بررسي اختلاف نگرش به آمار از لحاظ نوع ديپلم از آناليز واريانس يکطرفه استفاده شد که نشان دهنده اختلاف معني دار بين ديپلم هاي مختلف براي خرده مقياس هاي نگرش عاطفي، شناخت ادراکي، ارزش و همچنينن مقياس کلي نگرش به آمار بود. آزمون تعقيبيLSD  نشان داد، دانشجويان با ديپلم هاي انساني نسبت به بقيه دانشجويان نگرش منفي تري به آمار دارند.