سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمود علیپور شمس آباد – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی ، بخش زمین شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه شی
محمد زارع – استادیار بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق از مدل ریاضی PLASM جهت برآورد آب برگشتیکشاورزی در دشت کوار استفاده شده است. جهت واسنجی مدل از دو سری داده ، به عبارت دیگر داده های ارائه شده توسط آزمایشات پمپاز در دشت و داده های تهیه شده از لاگ حفاری چاه های مشاهده ای، استفاده شده است. در هر دو حالت، با وجود اختلافات زیاد بین دو سی داده اولیه، واسنجی مدل حاصل شده و آنتلیزهای حساسیت بر روی داده های ارائه شده، صحت کار را تایید می کنند. مقدار آب برگشتی محسابه شده تحت هر دو واسنجی، حجم بالائی را نشان می دهد. بررسی نقشه های هیدروشیمی و هم پتانسیل، علت بالا بودن حجم آبی که بعنوان آب برگشتی محاسبه شده است را نفوذ آب از سنگ کف بیان می کنند حجم بالای آب نفوذی باعث ایجاد جریان سه بعدی در دشت شده است.
همانطور که در بالا اشاره شد، باوجود جریا ن سه بعدی در دشت مورد مطالعه،مدل با دو سری داده واسنجی شده است و همچنین صحت داده ها بوسیله آنالیز حساسیت تایید گردید. این موضوع نشان می دهد که امکان واسنجی کردن مدل تحت هر شرایطی وجود داشته و ممکن است از مدل واسنجی شده استفاده نیز شود. اما واسنجی کردن مدل و استفاده از آن دلیل بر صحت داده های ارائه شده نمی باشد.