سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حامد عباسی – فارغ التحصیل رشته سازه های دریایی دانشگاه هرمزگان
محمدجواد کتابداری – عضو هیئت علمی دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امواج ثقلی در دریا تحت اثر تنش برشی باد ایجاد و به فواصل دور انتشار می یابند. این امواج مهمترین عامل وارد کننده نیرو به سازه های ساحلی و فراساحلی بوده لذا مطالعه و پیش بینی آنها از اهمیت ویژهای نزد مهندسینن دریایی برخوردار است.
در این تحقیق ابتدا آمار باد و امواج منطقه بوشهر از سازمان هواشناسی و سازمان بنادر و کشتیرانی تهیه گردیده است. سپس ارتفاع امواج با استفاده از روشهای طیفی پیرسون مسکویج و جان سواپ و همچنین روش SPM (SMB اصلاح شده) برآورد شده است. در این بررسی ضرایب مورد نیاز برای تبدیل سرعت باید به مقادیر مورد استفاده در روابط با توجه به آیین نامه حفاظت سواحل آمریکا تعیین گردید. ارتفاعامواج اندازه گیری شده توسط پلات فرم نصب شده در منطقه بوشهر با ارتفاع محاسبه شده از هر کدام یک از روش های فوق به روش های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت . طیفهای محاسباتی جانسواپ و پیرسون مسکویچ با طیف حاصل از اندازه گیریهای پروفیل سطح آب مقایسه شدند. اهمیت اثر طول حوزه بادگیر در تغییر طیف موج بدست آمده در روش جان سواپ مورد بررسی قرار گرفت. ضریب ؟؟؟ که با توجه به تعریف، پیک انرژی طیف جان سواپ به پیک انرژی طیف پیرسون مسکویچ است برای این منطقه تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که اولاً روش SPM روشی مناسب برای تعیین ارتفاع امواج در منطقه بوده و ثانیاً روش طیفی جان سواپ روشی قابل اعتماد برای تعیین طیف منطقه می باشد.