سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن سلیمان دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید منصوری – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنرک
محمدعلی ابراهیمی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنرک
رضا رحمان نژاد – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنرک

چکیده:

یافتن مقدار تنشهای افقی در تونل ها از اهمیت ویژهای برخودار است . جهت یافتن این مقادیر روشهای مختلفی پیشنهاد شده است . در این مقاله با استفاده از روشهای هوک و براون، شئوری، ترزاقی، سنگوپتا و استفانسون مقادیر تنش افقی در تونل امام زاده هاشم تخمین زده شده است . سپس با استفاده از روش عددی تفاضل محدود و با بکارگیری نرمافزار FLAC2D ، کرنش های برشی متناظر با تنش افقی حاصله از هر روش محاسبه شده است . کرنش برشی حاصل از تحلیل عددی با کرنش برشی بحرانی ساکورایی و همچنین با شرایط واقعی تونل مقایسه شده است . مشاهده شد که در تونل امام زاده هاشم، روش استفانسون مقدار تنش افقی مناسبتری را نسبت به دیگر روشها ارائه میکند .