سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن مومیوند – استادیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

زاویه صفحه شکست با جهت فشار جانبی، زاویه اصطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی (C)با استفاده از روش های مختلفی می توان برآورد نمود. این روشها شامل: برآورد مقدار متوسط زاویه اصطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی با استفاده از آنالیز آماری رگرسیون خطی یک سری از زوج داده های تنش عمودی و مقاومت برشی (T) ناشی از یک سری زوج داده های مقاومت محوری و فشار جانبی از روی معیار شکست سنگ، برآورد زاویه اصطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی لحظه ای با استفاده از زوج داده های تنش عمودی و مقاومت برشی (T)، با استفاده از پوش دوایر موهر و اندازه گیری مستقیم می باشد. رابطه بین زیگما ۱ و زیگما ۳ حاصل از نتایج آزمایش مقاومت سه محوری تعداد ۲۵ نمونه ماسه سنگ با استفاده از معیارهای شکست سنگ سالم هوک و براون آنالیز شد. مقدار ضریب مقاومت فشاری سه محوری در معیار شکست هوک و براون برابر ۲۱،۵۸۹ حاصل شد و این بیشتر از مقداری است که توسط هوک و همکاران برای ماسه سنگ ارائه نموده اند. زاویه صفحه شکست، زاویه اصطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی حاصل از اندازه گیری مستقیم تفاوت قابل ملاحظه ای با مقادیر لحظه ای محاسبه شده آنها با استفاده از زوج داده های تنش عمودی و مقاومتبرشی (T) ناشی از زوج داده های مقاومت محوری و فشار جانبی در روی معیار شکست، نشان داد. اما وقتی که مقدار متوسط زاویه اصطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی از طریق آنالیز آماری رگرسیون خطی زوج داده های تنش عمودی و مقاومت برشی (T) تعیین شد، در نتیجه مقایسه با حالت قبل، با اندازه گیری مستقیم نزدیک تر بود. زاویه اصطکاک داخلی (۴۸،۸۴) و مقاومت چسبندگی (c=7U32 MPa) با استفاده از پوش دوایر موهر با مقادیر متوسط زاویه اصطکاک داخلی (۴۳،۸۳) و مقاومت چسبندگی (c=8U94 MPa) حاصل از اندازه گیری مستقیم نسبتا نزدیک بودند/