سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر تقی زاده – کارشناس ارشد استخراج معدن
حمید منصوری – استاد یار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا ابراهیمی پور – کارشناس ارشد طراحی مهندسی معدن، شرکت مهندسی کوشا معدن
فرشید زمانی – کارشناس ارشد مهندسی معدن، مجتمع سنگ آهن گل گهر

چکیده:

در این مقاله چگونگی تعیین دانه بندی انواع سنگ آهن معدن گل گهر و نتایج بدست آمده ارائه شده است . بدین منظور از روش آنالیز تصویری و نرم افزار Gold Sizeاستفاده شده است. همچنین نتایج آنالیز تصویری با نتایج حاصل از آنالیز سرندی مورد مقایسه قرار گرفته است . هدف از این مقایسه اعتبار سنجی نتایج آنالیز تصویری بود .بدین ترتیب دو نمونه ۱۶/۸ و ۱۸تنی از دو نوع سنگ آهن معدن مورد آزمایش قرار گرفت و مشخص شد در هر دونمونه با افزایش اندازه قطعات سنگ نتایج آنالیز تصویری به آنالیز سرندی نزدیکتر می شود و همچنین مشخص گردید که درصد خطای روش آنالیز تصویری در نمونه مگنتیت تحتانی بیشتر از مگنتیت اکسیدی است و دلیل این افزایش خطا به خاطر وجود نرمه زیاد بدلیل سختی کمتر این سنگ نسبت به سنگ مگنتیت اکسیدی م یباشد.