سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منا عرفانی – آزمایشگاه سیستمهای پیچیده، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ا
فرزین قانع گلمحمدی – آزمایشگاه سیستمهای پیچیده، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ا
ریحانه قانع مطلق – آزمایشگاه سیستمهای پیچیده، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ا
بهاره قانع مطلق – آزمایشگاه سیستمهای پیچیده، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ا

چکیده:

در این مقاله کار رانش گل و لاپونایت توسط هوا در میان سلول های هل-شاو مسطتیلی را مورد بررسی قرار داده شد و با اندازه گیری مستقیم سرعت و گرادیان فشار اعتبار قانون دارسی را برای آن آزموده شد. مشخص شد که قانون دارسی نیوتون برای گل اعتبار دارد اما برای لاپونایت نیازمند اصلاح است. اندازه گیریهای رئولوژی لاپونایت نیز انجام شد که در این راستا پدیده واگرایی گرانروی در آهنگ های پایین و نیز پدیده پیری در لاپونایت مشاهده شد. همچنین مشاهده شد که لاپونایت یک سیال نانیوتونی دارای خاصیت نازک شدگی در برش می باشد نمای نازک شدگی در برش n=0/56 بدست آمد که بسیار نزدیک به توان بدست آمده توسط بن و همکاران (۰/۶) می باشد. همچنین در تحلیل کیفی نقش انگشتها دیدیم که الگوی حاکم بر نقش انگشتهای ایجاد شده در گل مانند سیالات نیوتونی شکاف نوک است در حالیکه نقشهای ایجاد شده در لاپونایت تمایل بیشتر به سوی شاخه شدن از پهلو دارند لذا این نقش ها از پیچیدگی بیشتری برخوردارند.