مقاله اعتبار نوار تک مرحله اي گنادوتروپينهاي کوريوني انساني بتا جهت تشخيص پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نشريه دانشكده پرستاري و مامايي از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: اعتبار نوار تک مرحله اي گنادوتروپينهاي کوريوني انساني بتا جهت تشخيص پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني
مقاله گنادوتروپينهاي کوريوني انساني بتا
مقاله ترشحات سرويکوواژينال
مقاله قدرت تشخيصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمان نورالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري الهام
جناب آقای / سرکار خانم: اميرمقدمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي دولابي محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: با توجه به شيوع و عوارض ناشي از پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني، تشخيص درست و به موقع آن، نتايج مثبت و منفي کاذب بالاي روشهاي تشخيصي موجود، اهميت دارد. اين پژوهش با هدف تعيين قدرت تشخيصي سنجش كيفي گنادوتروپينهاي کوريوني انساني بتا ترشحات سرويكوواژينال با نوار تک مرحله اي با سطح آستانه اي ۲۵ (واحد بين المللي / ميلي ليتر) جهت تشخيص پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان وليعصر (عج) شهر زنجان سال ۱۳۸۵ انجام گرفته است.
مواد و روش ها: پژوهش به روش مورد شاهدي بر روي ۸۶ خانم باردار با حاملگي تک قلو بين هفته ۱۴ تا ۴۱ بارداري انجام شد. به منظور گردآوري اطلاعات از يک فرم اطلاعاتي جهت ثبت مشخصات دموگرافيک و تاريخچه بارداري و نيز چک ليست مشاهدات جهت ثبت نتايج حاصل از معاينه با اسپكولوم، آزمون فرن، نيترازين ونتيجه آزمون گنادوتروپينهاي کوريوني انساني بتا استفاده شد. از بين زنان مراجعه کننده با شکايت آبريزش، نمونه ها در دو گروه ۴۳ نفري شامل گروه پارگي قطعي پرده هاي جنيني (مشاهده مستقيم با اسپاکولوم (+)، آزمون فرن (+) و آزمون نيترازين (+) و گروه کنترل يا پرده هاي جنيني سالم (ديد مستقيم با اسپاکولوم (-)، آزمون فرن (-) و آزمون نيترازين (-) که از نظر هفته بارداري همسان شده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه سرويکوواژينال از طريق شستشوي فورنيكس خلفي واژن با ۵ سي سي نرمال سالين و آسپيراسيون مجدد آن حاصل شد. متعاقبا گنادوتروپينهاي کوريوني انساني بتا با استفاده از نوار تک مرحله اي حاملگي سنجيده شد.
يافته ها: در اين پژوهش، حساسيت نوار تک مرحله اي بتا در تشخيص پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني
۹۷٫۷ درصد، ويژگي، ارزش پيشگويي مثبت و منفي و صحت آن به ترتيب ۸۸٫۴ درصد، ۸۹٫۴ درصد، ۹۷٫۵ درصد و ۹۳ درصد به دست آمد.
نتيجه گيري: قدرت تشخيصي سنجش كيفي گنادوتروپينهاي کوريوني انساني بتا ترشحات سرويکوواژينال جهت تشخيص پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني در حد قابل قبول مي باشد.