مقاله اعتبار و قابليت تکرارپذيري يک پرسش نامه بسامد خوراک براي ارزيابي الگوهاي غذايي اصلي در خانم هاي ۴۵-۱۸ ساله، مورد پوشش شبکه هاي بهداشت درمان شمال و شرق تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اعتبار و قابليت تکرارپذيري يک پرسش نامه بسامد خوراک براي ارزيابي الگوهاي غذايي اصلي در خانم هاي ۴۵-۱۸ ساله، مورد پوشش شبکه هاي بهداشت درمان شمال و شرق تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي غذايي
مقاله تکرار پذيري
مقاله اعتبارپذيري
مقاله پرسش نامه بسامد خوراک
مقاله تحليل عاملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدخاني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: شانشين محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: رفعت رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيارراد آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني آتنا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تحليل الگوهاي غذايي روشي جديد در بررسي وضعيت تغذيه اي است. هدف اين پژوهش بررسي اعتبار و تکرارپذيري يک پرسش نامه بسامد خوراک براي ارزيابي الگوهاي تغذيه اي اصلي در خانم هاي تهراني بود.
مواد و روش ها: با روش نمونه برداري تصادفي، ۱۵۰ نفر خانم ۴۵-۱۸ ساله انتخاب شدند. در ابتدا، پرسش نامه بسامد خوراک نيمه کمي از راه مصاحبه تکميل گرديد. از افراد درخواست شد، در مدت يک سال، هر ماه ۲ بار مواد غذايي مصرفي خود يادداشت نمايند. در انتهاي سال، پرسش نامه بسامد خوراک دوم، تکميل شد. سپس الگوهاي تغذيه اي با روش تحليل عاملي مشخص شدند.
يافته ها: در هر يک از اين ۳ داده، ۲ عامل مشخص و نمرات اين عامل ها محاسبه گرديد. براي بررسي تکرارپذيري پرسش نامه، همبستگي نمرات اين دو عامل در دو پرسش نامه اول و دوم با استفاده از روش پيرسون تعيين گرديد، ضريب همبستگي بين نمرات اين عامل ها بين ۰٫۰۵- تا ۰٫۱۱ بود. براي بررسي اعتبار پرسش نامه در تعيين الگوهاي غذايي، همبستگي نمرات اين دو عامل، ابتدا بين پرسش نامه اول و يادداشت خوراک (ضريب همبستگي پيرسون بين ۰٫۲۹- ۰٫۱۶-) و سپس بين پرسش نامه دوم و يادداشت خوراک (ضريب همبستگي، بين ۰٫۱۱ ۰٫۰۲) تعيين گرديد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد، الگوهاي غذايي به دست آمده با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک در افراد مورد مطالعه معتبر و تکرارپذير نبودند.