مقاله اعتبار و پايايي پرسشنامه خود توصيفي بدني دختران نوجوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۴۲ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: اعتبار و پايايي پرسشنامه خود توصيفي بدني دختران نوجوان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبار
مقاله پايايي
مقاله پرسشنامه خود توصيفي بدني
مقاله دختران نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملكي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صالح صدق پور بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملكي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف کلي پژوهش تعيين اعتبار و پايايي پرسشنامه خود توصيفي بدني در دختران نوجوان بود.
روش: روش پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان دختر ۸ تا ۱۸ ساله شهر تهران بود که از ميان آن ها ۶۲۷ نفر به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي تصادفي از سه زير جامعه ابتدايي، راهنمايي و متوسطه انتخاب شدند و پرسشنامه خود توصيفي بدني مارش و همكاران (۱۹۹۴) را تکميل کردند. براي آزمون ساختار عاملي پرسشنامه از روش هاي تحليل عامل اکتشافي و تحليل عامل تاييدي استفاده و پايايي پرسشنامه با روش آلفاي کرانباخ محاسبه شد.
يافته ها: نتايج تحليل عامل اکتشافي هشت عامل خودپنداره بدني شامل لياقت ورزشي، چربي بدني، ظاهر بدني، انعطاف پذيري، سلامتي، فعاليت بدني، هماهنگي و عزت نفس را براي دختران نوجوان به دست داد که از لحاظ ماهيت شامل عامل ظاهربدني و توانايي بدني است و نتايج تحليل عامل تاييدي عوامل هشتگانه را تاييد کرد. نتايج بررسي اعتبار سازه عاملي نشان داد کل خرده مقياس هاي هشتگانه شناخته شده پرسشنامه خود توصيفي بدني، %۴۴٫۶۰ واريانس را به خود اختصاص داده اند. همچنين پايايي پرسشنامه ۰٫۸۷ بود.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر اعتبار و پايايي پرسشنامه خود توصيفي بدني را براي تشخيص خود پنداره بدني در ميان دختران نوجوان تاييد مي کند.