مقاله اعتبار پيش بين معدل ديپلم در پيشرفت تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: اعتبار پيش بين معدل ديپلم در پيشرفت تحصيلي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معدل ديپلم
مقاله عملکرد تحصيلي
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله رشته پزشکي
مقاله اعتبار پيش بين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخاريان اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: تقربي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني فخرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي نژاد سيداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عاملي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: عملکرد تحصيلي دانشجويان پزشکي تبيين کننده کفايت حرفه اي آنها و متاثر از عوامل مختلف است. در اين ميان، يکي از عواملي که در پذيرش دانشجو مورد کم توجهي قرار گرفته، پيشينه تحصيلي است. لذا، اين مطالعه به منظور بررسي نقش معدل ديپلم در تبيين عملکرد تحصيلي کليه دانش آموختگان رشته پزشکي عمومي دانشگاه علوم پزشکي کاشان انجام گرفت.
روش ها: در اين مطالعه مقطعي، کليه دانش آموختگان پزشکي از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۲ (۵۸۶ نفر) انتخاب شدند. داده ها به وسيله پرسش نامه اي حاوي اطلاعات دموگرافيک، معدل کتبي ديپلم و پيشرفت تحصيلي (معدل هر يک از مراحل آموزش پزشکي و معدل کل دوره) جمع آوري و با استفاده از آزمون تي مستقل، همبستگي پيرسون، آناليز رگرسيون خطي دو متغيره، نقطه برش، حساسيت، ويژگي و ارزش اخباري مثبت و منفي تحليل شد.
يافته ها: بين معدل ديپلم با معدل هر يک از مراحل تحصيلي تفاوت معني دار وجود داشت (p<0.01)؛ تفاوت معدل ديپلم با معدل کل دوره معني دار نبود (p<0.76) .بالاترين همبستگي بين معدل ديپلم با معدل دوره علوم پايه مشاهده شد. بالاترين قدرت پيش‌بين، معدل ديپلم مربوط به تبيين معدل علوم پايه بود. معدل ديپلم براي تشخيص معدل هر يک از مراحل تحصيلي ويژگي زيادي داشت و بهترين ويژگي و ارزش اخباري مثبت مربوط به تشخيص معدل دوره کارآموزي بود.
نتيجه گيري: معدل ديپلم براي پيش بيني وضعيت تحصيلي اختصاصيت بالايي دارد و از ارزش اخباري مثبت و منفي نسبتا قابل قبول برخوردار است.