مقاله اعتماد اجتماعي و تعيين كننده هاي آن: رهيافت نهاد محور يا رهيافت جامعه محور؟ (مورد مطالعه: شهر سبزوار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۸۹ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: اعتماد اجتماعي و تعيين كننده هاي آن: رهيافت نهاد محور يا رهيافت جامعه محور؟ (مورد مطالعه: شهر سبزوار)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله اعتماد نهادي
مقاله تبعيض
مقاله فساد
مقاله نسل ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوريان محمدكريم
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح بحث: مقاله حاضر به بررسي اعتماد اجتماعي و تعيين كننده هاي آن در شهر سبزوار مي پردازد. متغير وابسته اين پژوهش، اعتماد اجتماعي است كه با دو بعد اعتماد رقيق يا تعميم يافته و اعتماد غليظ يا خاص گرايانه سنجيده شده است. با اين حال تمركز اصلي اين تحقيق بر اعتماد رقيق است و چارچوب نظري مورد نظر نيز براي تبيين اعتماد رقيق، ارايه شده است. فرضيه هاي اين تحقيق از دو نظريه استخراج گرديده است: نظريه سرمايه اجتماعي پاتنام و نظريه  نهادي رزستين و استول.
روش تحقيق: روش پژوهش كمي و تكنيك مورد استفاده، پيمايش مي باشد. بدين منظور نمونه اي ۶۰۰ نفري از افراد ۱۸ تا ۶۵ ساله شهر سبزوار به طور تصادفي انتخاب شده، مورد مصاحبه قرار گرفتند.
يافته ها: يافته هاي آزمون تك متغيره نشان مي دهد كه بين متغيرهاي مستقل تجربه تبعيض، فساد، احساس امنيت اجتماعي، اعتماد نهادي (اين چهار متغير مربوط به نظريه نهادي است) و سن، با اعتماد رقيق رابطه معنادار وجود دارد. جهت رابطه براي دو متغير اول، معكوس و براي باقي متغيرها، مستقيم مي باشد. اما رابطه متغيرهاي ميزان عضويت در گروه هاي رسمي،  ميزان استفاده از رسانه ها، ميزان عضويت در گروه هاي غير رسمي، تحصيلات، درآمد و مرتبه شغلي معنادار نيست. در آزمون چند متغيره، متغيرهاي اعتماد نهادي، فساد، امنيت اجتماعي و سن، به ترتيب وارد معادله شدند. اين متغيرها در مجموع ۵۳ درصد از واريانس متغير وابسته اعتماد رقيق را تبيين مي كنند.
نتيجه: نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه قدرت تبيين نظريه نهادي نسبت به نظريه سرمايه اجتماعي جهت تبيين هر دو بعد اعتماد به ويژه اعتماد رقيق، در جامعه مورد مطالعه بسيار بيشتر است.