مقاله اعتماد اجتماعي و عوامل اجتماعي-فرهنگي موثر بر آن (مطالعه موردي جوانان ۲۰ تا ۲۹ ساله استان مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي مطالعات جوانان از صفحه ۳۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اعتماد اجتماعي و عوامل اجتماعي-فرهنگي موثر بر آن (مطالعه موردي جوانان ۲۰ تا ۲۹ ساله استان مازندران)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله جامعه پذيري
مقاله ارتباطات انساني
مقاله اعتماد درون گروهي
مقاله اعتماد برون گروهي
مقاله گونه هاي اعتماد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرآبادي ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر ميزان اعتماد اجتماعي جوانان در استان مازندران است. چارچوب نظري اين پژوهش تئوري نظام اجتماعي در قالب نظريه کنش تالکوت پارسونز و همچنين تئوري ساختار-عامليت آنتوني گيدنز مي باشد.
جامعه مورد مطالعه جوانان ۲۰ تا ۲۹ ساله شهرهاي ساري و بابل بوده که تعداد ۲۸۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. از روش نمونه گيري چند مرحله اي و تصادفي سيستماتيک استفاده شده و پس از بررسي اعتبار و روايي پرسشنامه، با روش پيمايشي اطلاعات لازم جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تعداد هفت فرضيه مورد بررسي قرار گرفته و نتايج زير به دست آمد. ميزان تحصيلات و طبقه اجتماعي رابطه منفي و معکوسي با ميزان اعتماد اجتماعي داشته است. ارتباطات انساني، جامعه پذيري خانوادگي و اعتقادات ديني با اعتماد اجتماعي رابطه مثبت و مستقيمي داشته است. مجموع اين متغيرها ۲/۴۳ درصد تغييرات ميزان اعتماد اجتماعي را تبيين مي کنند. متغيرهاي ارتباطات انساني و جامعه پذيري خانوادگي به ترتيب بيشترين تاثير را بر اعتماد اجتماعي جوانان دارند. نتايج نشانگر آن است که ميزان اعتماد بنيادين در بين جوانان بيشتر و بالاتر از ساير گونه هاي اعتماد (اعتماد تعميم يافته و انتزاعي) است. همچنين اعتماد درون گروهي در جامعه بيشتر از اعتماد برون گروهي مي باشد.