مقاله اعتماد به دستگاه هاي اجرايي و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: اعتماد به دستگاه هاي اجرايي و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد نهادي
مقاله آنومي
مقاله کنترل اجتماعي
مقاله امنيت شغلي
مقاله امنيت جاني
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده اقدم محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم اعتماد اجتماعي از مفاهيم کليدي جامعه شناسي و يکي از جنبه هاي مهم روابط انساني و زمينه ساز همکاري ميان اعضاي جامعه است؛ طوري که صاحبنظران متعددي از جمله لوهمان و آلپورت اعتماد را عاملي براي افزايش کنش و ارتباطات اجتماعي دانسته اند. بر اين اساس، در پژوهش حاضر، توجه اصلي پژوهش به متغيرهاي اجتماعي موثر بر اعتماد به دستگاه هاي اجرايي از نظر دانشجويان کارشناسي بوده است. روش تحقيق پيمايشي است، جامعه آماري اين پژوهش، دانشجويان کارشناسي دانشگاه آزاد تبريز در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ هستند که تعداد کل اين دانشجويان بر اساس مرکز آمار دانشگاه ۱۸۷۴۳ نفر بوده که از اين تعداد، ۴۰۰ نفر به روش نمونه گيري طبقه اي به عنوان نمونه نهايي انتخاب شده اند. پس از جمع آوري داده ها، جهت آزمون فرضيه ها از آزمون هاي r پيرسون، تحليل رگرسيون و تحليل مسير با استفاده از نرم افزارهاي LISREEL وSPSS اقدام شده است بر اساس نتايج تحقيق، ميانگين اعتماد به دستگاه هاي اجرايي در بين دانشجويان در حد متوسط به بالاست. نتايج تحليل مسير انجام يافته نشان مي دهد که توان متغيرهاي مستقل در تبيين واريانس متغير وابسته ۱۴ درصد بوده و در اين ميان متغير کنترل اجتماعي بالاترين تاثير و متغير امنيت شغلي کمترين تاثير را بر روي اعتماد به دستگاه هاي اجرايي داشته و متغير امنيت اجتماعي از مدل خارج شده است.