سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیامک نوری – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین ناهید تیتکانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه شاهد توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و گسترش روز افزون کاربرد آن در حوزه های مختلف زندگی بشر ی هست یم . کاربرد تکنولوژی های اطلاعات ی و ارتباط ی در حوزه کسب و کار و تجارت، مزیت های شگفت آوری را برای مصرف کنندگان و فروشندگان به همراه داشته است . راحتی انجام تراکنش ، ارتباطات ، دسترس ی های سر یع، خر ید ۲۴ ساعته در طول شبانه روز ، تحو ی ل کالا ی خر ی داری شده در محل دلخواه و ق یمت های پایین تنها بخش ی از تاث یراتی است که انجام تجارت را بس یار راحت تر از گذشته نموده است . اما با وجود تمام مزایای ذکر شده و با اینکه خر یداران انجام تجارت و خر ید را از طر یق اینترنت بس یار می پسندند، تنها بخش ک می از کاربران ا ینترنتی اقدام به انجام خرید اینترنتی می نمایند . بر اساس تحقیقات انجام شده، دلیل اصلی این مساله عدم اعتماد مشتریان به مح یط وب و انجام خر ی د از طریق آن است .
در این مقاله ضمن بررس ی ادب یات موجود در زم ینه اعتماد، با تشر یح ریسک های موجود در تراکنش های تجارت الکترون یک، مکانیزم های ایجاد اعتماد ب یان می گردد . در پا یان با ارائه طبقه بند ی جدید از مکان یزم های ایجاد اعتماد، چارچوبی مناسب جهت تصم یم گ ی ری در مورد انتخاب مکانیزم و سیاست ایجاد اعتماد پیشنهاد می گردد .