سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد جواد قربانی –

چکیده:

امروزه سرمایه اجتماعی، نقش مهمتری نسبت به سرمایه انسانی و فیزیکی در جوامع ایفا می کند. سرمایه اجتماعی، به صورت شبکه های روابط جمعی انسجام بخش میان انسان ها و سازمان ها تعریف شده است. پوتنام سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند. همانطور که مشخص است، اعتماد در ایجاد انسجام میان انسان ها و سازمان ها نقش مهمی ایفا می کند و دارای جایگاه ویژه ای می باشد. در این مقاله به مفهوم اعتماد از دید سازمانی پرداخته شده است که به آن اعتماد سازمانی اطلاق می گردد. اگرچه به نظر می رسد اعتماد سازمانی دارای مفهومی واضح و آشکار می باشد و برای همه بدیهی به نظر می رسد ولی در واقع اینچنین نیست. هنگامی که به ارایه تعریف از این مفهوم و آن هم در سطح سازمان اقدام می نماییم متوجه دشواری و پیچیدگی آن می شویم. این پیچیدگی زمانی بیشتر می شود که متوجه شویم در تحقیقات محدود صورت گرفته در این زمینه از مفاهیم دیگری نیز به جای اعتماد سازمانی استفاده شده اس. علاوه بر این، در تحقیقات انجام شده، ابعاد وشاخص های یکسانی نیز برای سنجش اعتماد مورد استفاده قرار نگرفته است.لذا در این مقاله در کنار ارایه تعاریف متعدد از اعتاد سازمانی به بررسی تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه پرداخته می شود. با توجه به وجود رویکردهای متفاوت محققان در برخورد با اعتماد سازمانی برای بررسی و سنجش آن در سطح سازمانی، رویکردهای مختلف موجود نیز مورد بررسی قرار گرفته است به منظور ارایه مبنایی جهت انجام تحقیقات هدفمند در این راستا یک مدل مفهومی اعتماد سازمانی که توسط راجرز مطرح شده ارایه گردیده و مطالعات انجام شده توسط سایر محققان مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و شاخص های مورد استفاده آنها تلخیص گردیده است.