مقاله اعتماد و اعتماد سازي در سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۸۸ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: اعتماد و اعتماد سازي در سازمان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد
مقاله اعتماد سازي
مقاله ارزش
مقاله نگرش
مقاله احساسات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي بلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در زمان معاصر، که بدگماني و سوءظن بر روحيه بيشتر مديران حاکم است، متاسفانه، تعداد کمي از سازمان ها مي توانند به کيفيت مطلوب تيمي، همکاري و اعتماد در فرهنگ هايشان ببالند. مديران براي ساختن و تقويت اعتماد بين دو يا چند بخش، بايد بدانند كه چگونه افراد اعتماد افراد ديگر، گروه يا سازمان را تجربه و درك مي كنند و چگونه اعتماد بين افراد يا گروه ها در خلال زمان رشد مي كند . به عبارت ديگر، درك اين مطلب ضروري است كه چگونه اعتماد از نظر رواني در افراد ديگر تجربه مي شود پيش از اينكه تاثيرش بر رفتار، انتظارات و نتايج حاصل از اعتماد بين افراد در سازمان، تجزيه و تحليل شود.
در اين مقاله، با ارايه تعاريفي از اعتماد و بر شمردن ابعاد آن به اهميت اعتماد در زندگي و سازمان پرداخته مي شود. نيز چگونگي تاثيرگذاري اعتماد بر متغيرهاي ديگر بيان شده و تكامل اعتماد و چگونگي تاثير آن بر شركت و تيم هاي كاري تحليل شده است. مقاله درصدد بيان اين امر است كه تجربه اعتماد با كنش متقابل ارزش ها، نگرش ها و حالت ها و احساسات افراد تعيين مي شود. نيز با بكارگيري «ديدگاه تعاملي سمبليك» بررسي مي شود كه اعتماد چگونه در طول زمان تغيير و رشد مي كند و چگونه مي توان به اعتمادسازي در سازمان پرداخت.