مقاله اعتماد و مشارکت (بررسي رابطه بين اعتماد و مشارکت اجتماعي در شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: اعتماد و مشارکت (بررسي رابطه بين اعتماد و مشارکت اجتماعي در شهر تهران)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله اعتماد تعميم يافته
مقاله اعتماد نهادي
مقاله مشارکت اجتماعي
مقاله سازمان هاي غير دولتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور پروين
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شياني مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکل گيري مشارکت و چگونگي عضويت و همکاري افراد جامعه در تشکل هاي غيردولتي و فعاليت هاي دسته جمعي سازمان يافته تحت تاثير عوامل متعددي است اين مطالعه به دنبال بررسي تاثير اعتماد اجتماعي بر مشارکت سازمان يافته افراد است. بدين منظور با بررسي نظريه هاي مختلف در حوزه مشارکت و اعتماد اجتماعي به بيان نظري مساله تحقيق پرداخته شده است. فرضيه هاي تحقيق که از ديدگاه هاي نظري مساله تحقيق پرداخته شده است. فرضيه هاي تحقيق که از ديدگاه هاي نظري مرتبط با اعتماد اجتماعي و مشارکت استخراج شده با استفاده از داده هايي که به روش پيمايشي گردآوري شده آزمون شده اند. حوزه جغرافيايي تحقيق محدوده کلان شهر تهران و جمعيت آماري تحقيق نيز ساکنان مناطق شهرداري يک (بالا)، هفت (متوسط) و هفده (پايين) شهر تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۰۰ نفر است که با روش نمونه گيري خوشه اي و به صورت تصادفي انتخاب گرديده اند. اطلاعات مورد نياز با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شده و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين اعتماد اجتماعي در سه شکل متفاوت آن (فردي، تعميم يافته و نهادي) و مشارکت اجتماعي سازمان يافته رابطه معناداري وجود دارد هر چند که ميزان و جهت تاثيرگذاري اين رابطه در هر مورد متفاوت است. همچنين ضرايب رگرسيون چند متغيري نشان مي دهد که از ميان متغيرهاي مورد بررسي اعتماد تعميم يافته و پايگاه اقتصادي-اجتماعي بهترين پيش بيني کننده ها براي مشارکت اجتماعي اند.