مقاله اعتياد در مطبوعات: مقايسه مطالب مربوط به اعتياد در روزنامه هاي کيهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملي در سال ۱۳۸۶- ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم اجتماعي از صفحه ۲۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: اعتياد در مطبوعات: مقايسه مطالب مربوط به اعتياد در روزنامه هاي کيهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملي در سال ۱۳۸۶- ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد
مقاله رسانه ها
مقاله مطبوعات،برجسته سازي
مقاله دروازه باني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه يي مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني پاکدهي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كيا علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با بررسي تطبيقي مطالب اعتياد محور چهار روزنامه کيهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملي در سال ۱۳۸۶- ۱۳۸۵، عملکرد مطبوعات را در مبارزه با اعتياد و کنترل اين بحران به محک آزمون گذارده است. چارچوب نظري تحقيق بر مبناي نظريه برجسته سازي و ديدگاه دروازه باني استوار است و روزنامه هاي مورد بررسي از نظر متغيرهاي سبک مطلب، موضوع اصلي مطلب، ماهيت مطلب، نوع ماده مخدر غيرمجاز ذکر شده در تيتر و ليد، خبرسازان، نگرش مطلب نسبت به اعتياد و تيتر در صفحه اول، مورد ارزيابي قرار گرفته اند. تحقيق پيش رو، با روش تحليل محتوا انجام شده و همه ۱۴۶۲ مطلب منتشر شده پيرامون اعتياد در چهار روزنامه مذکور در مقطع زماني مورد بررسي را کدگذاري کرده ست. يافته ها از وجود تفاوت معناداري بين روزنامه هاي مورد بررسي از نظر متغيرهاي ياد شده حکايت دارند.