سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
نرگس بامدی – کارشناس ارشد روانشناسی- مرکز مشاوره ترنم زندگی آموزش و پرورش شهرستان زابل
فاطمه اتحادی – کارشناس ارشد روانشناسی- مرکز مشاوره ترنم زندگی آموزش و پرورش شهرستان زابل

چکیده:
افزایش جمعیت جوان، میزان آسیب پذیری جوامع را به لحاظ مصرف مواد مخدر مصنوعی مضاعف نموده است. جوانانامروزی یا به منظور حس کنجکاوی خود به دنبال هم گرایی با روند تحولات اجتماعی جهانی و هویت یابی و یا برای رهاییاز فشارهای اجتماعی، فرار از مشکلات و مسئولیت ها ممکن است به سوی مصرف انواع مواد مخدر به ویژه مواد مصنوعیتمایل یابند. در این پژوهش، داده ها و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای گردآوری شده است و براساس هدف، از نوعبنیادی نظری میباشد و به دنبال چگونه بودن موضوع و شناخت بیشتر در مورد پدیده اعتیاد می باشد. ابزار گردآوری دادهها، متن خوانی و فیش برداری است. در این تحقیق معیار تجزیه و تحلیل، استفاده از استدلال قیاسی و استقرائی است.نتایج نشان میدهد که گرایش به مصرف مواد رابطه مستقیم با حوزه های نگرشی افراد ازقبیل درک آنها از قانونیبودن و میزان پذیرش اجتماعی مواد، ضررهای ناشی از مصرف مواد و یا حالات و پیامدهای خوشایند مصرف مواددارد. مسئولان باید برای درمان معتادان و مراحل پس از درمان نیز برنامه ریزی مناسبی داشته باشند و بتوانند باحرفهآموزی و اشتغال مانع بازگشت بهبودیافتگان به چرخه اعتیاد شوند. استفاده از ظرفیت رسانه ها برای آگاه سازی مردماز مخاطرات مصرف مواد مخدر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.