مقاله اعلان سودهاي فصلي و نقدشوندگي سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: اعلان سودهاي فصلي و نقدشوندگي سهام
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقدشوندگي بازار
مقاله عدم تقارن اطلاعاتي
مقاله اطلاعات محرمانه
مقاله اعلان سود فصلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، تاثير اعلان سودهاي فصلي بر نقدشوندگي سهام بررسي شده است. در اين تحقيق، از نسبت موثر شکاف بين قيمت عرضه و قيمت تقاضا به عنوان معيار نقدشوندگي بازار استفاده شده است. بر مبناي مدل بازار، ميزان نسبت شکاف موثر غيرعادي قيمت عرضه و قيمت تقاضا و ميانگين غيرعادي انباشته آن، در بازه زماني ۲۰ روز قبل تا ۲۰ روز پس از اعلان و بازه زماني ۱۰ روز قبل تا ۱۰ روز پس از اعلان سود فصلي بررسي شده است. نمونه مورد بررسي شامل ۵۵۵ مورد اعلان سود فصلي شرکت ها در طول سال هاي ۱۳۸۷-۱۳۸۴ است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که در طول دوره مورد مطالعه، پس از اعلان هاي سود فصلي نقدشوندگي سهام افزايش قابل ملاحظه اي نداشته است.