سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا سیرجانی – واحد تخصصی امور خطوط شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر ) ، دانشکده بر
امیر مهرتاش – واحد تخصصی امور خطوط شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر ) ، دانشکده بر
زیبا فاخری داریان –

چکیده:

هم اکنون با توجه به رشد روز افزون شهر نشینی و سـاختمان سازی و تراکم در خیلی از مناطق، و افزایش ارزش زمین ها و از سوی دیگر مسئله سلامتی عمومی، بحـث حـریم خصوصـا در داخل محدوده شهر ی، بیش از پیش مطرح شده و بایـد بـه دقت مورد بررسی قرار گیرد . در آخرین مصوبه وزارت نیرو در زمینه حـریم، میـزان حـریم مجاز خطوط تنها برحسب سـطح ولتـاژ و طـول اسـپن بیـان گشتهاست در حالی که علاوه بـر آن عـواملی همچـون نـوع هادی، نوع مقره، پـارامتر خـط نیـز در تعیـین حـریم خطـوط تاثیرگذارند که باید در محاسبات درنظرگرفته شوند، طبق ایـن
بخشنامه برای خطوط ۲۰ kV حریم ۳ متر بدون تخفیف اظهار گشته و اعمال تخفیف منوط به کسب مجـوز از وزارت نیـرو میباشد . در این مقاله، محاسبات مربوط بـه تعیـین حـریم در جـه یـک
خطوط ۲۰ kV با توجه به مشخصـات متـداول شـبکه توزیـع ایران و با درنظرگرفتن عوامل مختلف موثر برآن انجام گرفتـه و نحوه اعمال تخفیف بـرای ایـن حـریم در داخـل محـدوده شهری، بررسی شده و نتایج آن ارائه گشتهاست