سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید اصفهانیان – دانشیار گروه مکانیک دانشکده فنی دانشگاه، دانشگاه تهران
خسرو اشرفی – دانشجوی دکتری، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

چکیده:

در این مقاله روش رتبه کاسته برای حل معادله انتقال حرارت گذرای دو بعدی که یک معادله سهموی است و معادله موج یک بعدی غیر خطی که یک معادله هذلولی است به کار برده شده است. سپس این روش به یک دسته معادلات کاربردی تر مانند معادلات آب کم عمق اعمال میشود. در اعمال روش رتبه کاسته به معادله انتقال حرارت به تعداد اندکی از مدهای ویژه برای دستیابی به جواب مطلوب نیاز است در صورتی که این مهم در معادله موج یک بعدی غیر خطی با نیمی از مدهای ویژه به دست می آید. دسته معادلات آب کمعمق وضعیتی مشابه معادله موج دارد. صحت روش رتبه کاسته در حل معادله انتقال حرارتبا روش عددی ADI و در معادلات موج و آب کم عمق یک بعدی با روش عددی بیم و وارمینگ تایید شده است.