سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی عسگری – کارشناس ارشد مهندسی مردم – دانشگاه تربیت مدرس تهران
حمیدرضا محمدی – کارشناس ارشد مهندسی معدن – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در تحلیل پایداری تونل همواره عدم قطعیت هایی وجود دارند که از منابع مختلفی نشئت می‌گیرند. به منظور اعمال این عدم قطعیت ها (که عمدتاً ناشی از خصوصیات مهندسی توده سنگ و خاک می‌باشد) در محاسبات تحمیل پایداری و طراحی تن، استفاده از تکنیک‌های احتمالاتی مثل روش مونت کارلو و لاتین هیپرکیوب رونق خاصی یافته است. اصول کلی این روش‌ها برآورد تابع چگالی احتمال فاکتور ایمنی و سپس محاسبه احتمال شکست با توجه به آن‌ها است. در این تحقیق به معرفی روش‌های فوق با استفاده از نرم‌افزار ROCSUPPORT پرداخت می‌شود. همچنین به منظور درک بهتر تونل حمل و نقل شماره E4 مردند همکاری با استفاده از روش‌های احتمالاتی تهیه شده است. مشخص شده است که میزان هم‌گرایی تونل قبل از نصب نگهداری برابر با ۲/۳۶% می‌باشد که با نصب نگهداری قاب فلزی به ۱/۱% کاهش می‌یابد در این حالت احتمال شکست نیز برابر با ۸/۱% تعیین می‌شود. حساسیت وزیری فاکتور ایمنی نسبت به پارامترهای مختلف بررسی شده است و نتایج نشان می‌دهد که به ترتیب شعاع تونل، تنش برجا و مقاومت تک محور سنگ بیشترین تأثیر را بر پایداری تونل دارند .