سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

لعیا الفت – عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدحسین آرمان – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

تحلیل پوششی داده ها (DEA) 1 یک تکنیک برنامه ریزی خطی جهت مقایسه و ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرندة مشابه است . این تکنیک دارای محدودیتهایی نیز می باشد که از آن جمله می توان به عدم کنترل وزن شاخصها و همچنین عدم رضایت مدیریت از اوزان بدست آمدة ورودیها و خروجیها اشاره کرد . جهت رفع محدودیتهای ذکر شده، در این تحقیق رویه ای پیشنهاد شده
است که در آن ابتدا نرخ اهمیت ورودیها و خروجیها طبقنظر کارشناسان و با استفاده از AHP بدست می آید . این نرخها به عنوان " وزن نسبی " شاخصها فرض شده و با دو رویکرد متفاوت به صورت " محدودیتهای کنترل وزن نسبی " هر شاخص به مدل تحلیل پوششی داده ها افزوده می شوند . در رویکرد اول وزن ورودیها و خروجیهای واحد تحت بررسی به گونه ای بدست می آیند که وزننرمالیزه شدة آنها با اهمیت نسبی مد نظر کارشناسان به طور دقیق برابر شود . اما در رویکرد دوم وزن شاخصها از مدل به گونه ای بدست می آیند که "ِوزن نسبی " آنها با تقریبهای مختلف با اهمیت مد نظر کارشناسان مطابقت داشته باشد . جهت روشن شدن این رویکردها از یک مثال عددی نیز استفاده شده است