سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی رجبی مشهدی – دانشجوی دکتری برق – دانشگاه فردوسی مشهد دفتر بازار برق – شرکت برق منطقه
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله محدودیت سوخت روزانه در فصـل زمسـتان در توزیع بار بهینه بین بلوکهای یک نیروگاه سیکل تر کیبی مـورد مطالعه قرار می گیرد . این محدودیت هـر سـاله بـا توجـه بـه محدودیت انتقال گاز و وضعیت شـبکه بـرق توسـط شـرکت توانیر و شرکت مدیریت شـبکه بـرق ایـران بـه نیروگاههـای دارای محدودیت اعلام می گردد . نیروگاهها بایستی بـا توجـه به محدودیت سهمیه گاز مصـرفی و سـوخت مـایع روزا نـه، تولید داشته باشند . از طرفی نیروگاهها نیز در اسـتفاده از نـوع سوخت دارای محدودیتهای از جمله امکان تعویض سوخت و یا استفاده از سوخت مخلوط مـی باشـند . لـذا در ایـن مقالـه، محدودیت سوخت بـه دو محـدودیت هـای خـارج و داخـل نیروگاه تفکیک شده و هر مورد فرمول بندی شـده اسـت . بـه علاوه منحنی هیت ریت یـک بلـوک سـیکل ترکیبـی منحنـی محدبی نبوده و منحنی هزینه افزایشی آن،اکیداً افزایشی نیست . لذا برنامه ریزی تولید این گونه واحدها به روش کلاسـیک بـا محدودیتهائی روبه روست . ضـمن آنکـه اسـتفاده از دو نـوع
سوخت، حالتهای مختلفی را برای نیروگاه سیکل ترکیبی ایجاد می کند که بر پیچیدگی مسئله خواهد افزود . از اینـرو در ایـن مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مسئله توزیع بهینـه بـار در نیروگاههای سیکل ترکیبی حل شده است . نتایج حاصله از اعمال این محدودیت نشان میدهد که بسته به محدودیتهای داخلی و خارجی سـوخت هـر نیر وگـاه سـیکل ترکیبی، توزیع بار بـین بلوکهـای آن متفـاوت خواهـد بـود و فروشندگان برق این نیروگاهها، بایستی با توجه به توزیع بهینه بار بلوکهای سیکل ترکیبی و محدودیت سوخت بـه گونـه ای قیمت دهی کنند که حداکثر سود را با کمترین هزینه سـوخت
کسب نمایند .