سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران امامی – دکترای عمران – مهندسان مشاور کریت کارآ

چکیده:

براساس بولتن کمیته بی نالمللی سدهای بزرگ مه مترین فعالیت حین طراحی، احداث و بهر هبرداری سدهای بزرگ، تدوین ضوابط و استانداردهاست. در همین چارچوب در جریان طرح تدوین ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران ، پس از مطالعه و جم عبندی ضوابط مدون در بیش از ۳۰ کشور جهان و صدها کتاب و مقاله در زمینه مدیریت ریسک، ایمنی هیدرولوژیکی سدهای بزرگ و هیدرولیک سدها ، نتایج محوری و کلیدی تحقیق تبیین شد. در مرحله بعد براساس این نتایج و با لحاظ کردن شرایط خاص ایران، ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران تدوین شد. هنگامی که خطرات محتمل به کمک بررسی گسترده را ههای ممکن برای شناسایی مشکل یا هشدار به جمعیت پایی ندست مشخص شوند، آ نگاه کاهش ریسک این خطرات با استفاده از یک رویکرد جام عگرایانه، متعادل و در نتیجه مقرون به صرفه امکا نپذیر م یشود