مقاله افتراق هيستوپاتولوژيك كندروما و كندروساركوماي خوب تمايز يافته با استفاده از نشانگر BCL-2 به روش ايمونوهيستوشيميايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۴۸ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: افتراق هيستوپاتولوژيك كندروما و كندروساركوماي خوب تمايز يافته با استفاده از نشانگر BCL-2 به روش ايمونوهيستوشيميايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كندروما
مقاله كندروساركوم با تمايز خوب
مقاله Bcl-2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلايرنادري نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: تيرگري فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي فرد محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتيان اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: كندروما و كندروساركوما با درجه تمايز بالا، نماي هيستوپاتولوژيك بسيار مشابهي دارند. عليرغم اين شباهت، ماهيت بيولوژيك اين دو تومور متفاوت است. اشتباه در تشخيص دقيق پاتولوژيك اين دو ضايعه سبب مي شود طرح درمان بيماران با اشكال مواجه شود و در صورت تشخيص اشتباه، ناخواسته بيماران تحت جراحي وسيع قرار گيرند. در اين زمينه، نقش نشانگرهاي ايمونوهيستوشيميايي در تشخيص افتراقي تومورهاي غضروفي مورد توجه مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي افتراق هيستوپاتولوژيك كندروما و كندروساركوماي با درجه تمايز بالا با استفاده از نشانگر Bcl-2 به روش ايمونوهيستوشيميايي و بدست آوردنCut off point  مناسب بود.
مواد و روشها: مطالعه حاضر به روش توصيفي – تحليلي گذشته نگر انجام گرفت. جامعه آماري پرونده هاي هيستوپاتولوژيك بايگاني بخش پاتولوژي انستيتو كانسر بيمارستان امام خميني تهران در محدوده سال هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ بود. از ميان پرونده هاي مذكور، تمامي موارد تشخيص داده شده با عناوين كندروما و كندروساركوما با تمايز خوب جدا شدند. ۶ عدد كندروما و ۱۱ عدد كندروساركوم با تمايز خوب در مطالعه وارد شدند. بلوك هاي پارافينه اين نمونه ها تحت رنگ آميزي ايمونوهيستوشيميايي با نشانگر
Bcl-2 قرار گرفتند. شاخص رده بندي هر تومور بدين ترتيب محاسبه گرديد: تعداد سلول هاي تومورال رنگ شده تقسيم بر ۱۰۰۰ كندروسيت. ميانگين شاخص رده بندي گروه هاي كندروما و كندروساركومامحاسبه شد. آزمونT  جهت آناليز آماري مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين شاخص رده بندي در گروه كندروما
۱۷٫۷۲±۷٫۱۲ و در گروه كندروساركوما ۳۷٫۱۹±۱۲٫۳۲ بود. اختلاف معناداري بين ميانگين شاخص رده بندي دو گروه مشاهده شد (P=0.004). سطح زير منحني ROC برابر ۰٫۸۸۶ واحد به دست آمد. ميزان Cut off point برابر ۳۰ با ويژگي %۱۰۰ و حساسيت %۸۱٫۸ به عنوان Cut off point مناسب در نظر گرفته شد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه  Bcl-2نشانگر مناسبي در تشخيص افتراقي كندروم از كندروساركوم با تمايز خوب مي باشد.