سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم زمردی مقدم – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر

چکیده:

افراز سخت افزار/نرم افزار یکی از مسائل کلیدی در طراحی همکارانه ی سیستمهای سخت افزاری/نرم افزاری می باشد که با پیچیدگی روز افزون این سیستمها نیاز به کارهای بیشتر در این زمینه احساس م ی گردد. مهمترین چالشهای پیش رو که در روشهای افراز متداول وجود دارد، یکی چگونگی کنکاش فضای جستجو، در بین تعداد پیکربند ی های موجود و ممکن سخت افزار ی/نرمفزاری می باشد که با افزایش اندازه سیستم، این مسأله نمود بیشتری پیدا م ی کند و مسأله اساسی دیگر پیدا کردن مصالح ههای مورد نیاز بین سیستمی با زمان اجرای پایین و سیستمی سریع اما گرا نقیمت می باشد و در نهایت زمانبندی در سیستم که بر روی زمان اجرای کل کاربرد و مساحت سخ تافزاری اشغال شده و همچنی ن زمان اجرای الگوریتم افراز تأثیر می گذارد. در این مقاله، تمامی این جنبه ها با استفاده از الگوریت م های بهبو د یافته جستجوی ممنو ع و آنلینگ شبی ه سازی شده مورد ارزیابی قرار می گیرند . نتایجو آنلینگ شبی ه سازی شده نشان م ی دهد که الگوریتم جستجوی ممنوع در مقیاسهای بزرگتر دارای کارایی بالاتری می باشد. جوابهای بدست آمده توسط این دو الگوریتم با الگوریتم بهینه ای که تمام فضای جستجو را مورد کنکاش قرار می دهد، مقایسه می گردد