مقاله افزايش احتمال متاستاز سرطان کلورکتال در حاملين آلل ۵A پروموتور ژن MMP3 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: افزايش احتمال متاستاز سرطان کلورکتال در حاملين آلل ۵A پروموتور ژن MMP3
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماتريکس متالوپروتئيناز ۳
مقاله ماتريکس خارج سلولي
مقاله چند شکلي تک نوکلئوتيدي
مقاله سرطان کلورکتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متولي باشي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي نجف آبادي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسيني سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرطان کلورکتال شايعترين بدخيمي درگير با سيستم گوارش است. اين سرطان پس از سرطان هاي ريه و پستان، سومين عامل مرگ و مير جهان غرب را تشکيل مي دهد. تومورهاي کلورکتال با بيش از ۹۰ درصد بدخيمي بالاترين نرخ در ميان ساير تومورها را به خود اختصاص داده است. تغيير در آرايش مولکول هاي شرکت کننده در چسبندگي سلول ها و همچنين آنزيم هاي موثر در تجزيه اتصالات بين سلولي نقش مهمي در ايجاد حالت بدخيمي تومورهاي کلورکتال دارد. آنزيم هاي پروتئازي ماتريکس متالوپروتئيناز با تجزيه ترکيبات مختلف ماتريکس خارج سلولي زمينه را جهت ايجاد تومور، گسترش سرطان و متاستاز فراهم مي کنند. احتمالا تغيير در افزايش بيان آنزيم ماتريکس متالوپروتئيناز در نتيجه چند شکلي تک نوکلئوتيدي ناشي از حذف/ دخول داکسي آدنوزين در ناحيه -۱۱۷۱ پروموتور ژن مذکور منجر به سرطاني شدن و ايجاد تومورهاي بدخيم مي شود. مطالعات کنترل/ بيمار در ۱۲۰ بيمار مبتلا به سرطان کلورکتال بستري در بيمارستان هاي امام خميني تهران و سيدالشهدا اصفهان و ۶۰ کنترل سالم انجام گرفت. پس از تعيين ژنوتيپ پروموتور ژن MMP3 نتايج توسط نرم افزار آماري SPSS 12.0 تحليل گرديد. بيماران مبتلا به سرطان کلورکتال به دو گروه بيماران متاستازي M+ تقسيم گرديدند. توزيع ژنوتيپ هاي مختلف پروموتور ژن MMP3 در دو گروه کنترل و بيمار يکسان مشاهده شد (P=0.43, OR=0.78, 95%CI, 0.34-1.64)، در حالي که ژنوتيپ ۵A/5A در بيماران متاستازي نسبت به کنترل هاي سالم از فراواني بالايي برخوردار مي باشند (P=0.74, OR=2.91, 95%CI, 0.94-8.98). اين فراواني نسبت به بيماران غيرمتاستازي نيز چشمگير است (P=0.65, OR=1.90, 95%CI, 0.69-5.2). با توجه به نتايج مطالعه حاضر به نظر مي رسد که چند شکلي ۵A/6A پروموتور ژن MMP3 نقشي در ايجاد تومورهاي کلورکتال نداشته باشد ولي ژنوتيپ ۵A/5A با افزايش بيان MMP3 مي تواند زمينه را جهت گسترش تومورهاي کلورکتال و متاستاز فراهم کند.