مقاله افزايش زيست فراهمي سرب به منظور پالايش گياهي آن از خاک هاي آلوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: افزايش زيست فراهمي سرب به منظور پالايش گياهي آن از خاک هاي آلوده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي خاک
مقاله استخراج گياهي
مقاله تربچه
مقاله سرب
مقاله کي ليت مصنوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عربي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: همايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي محمداسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تاثير کي ليت مصنوعي HEDTA در محلول کردن سرب در خاک هايي که به طور مصنوعي آلوده شده اند و نيز توانايي آنها در استخراج سرب توسط گياه تربچه با نام علمي Raphanus sativus L. متعلق به تيره کلميان (Brassicaceae) مورد تحقيق و بررسي قرار گرفت. اين آزمايش با استفاده از يک طرح فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. تيمارهاي غلظت براي سرب با استفاده از نمک کلريد سرب داراي غلظت ۰، ۵۰، ۱۰۰، ۶۰۰ و ۱۰۰۰ ميلي گرم در کيلوگرم خاک بودند. پس از رشد نهايي گياهان، کي ليت HEDTA با غلظت هاي ۱٫۵ mMkg-1به هر گلدان اضافه شد. يک تيمار شاهد بدون کي ليت نيز درنظر گرفته شد. ۱۰ روز پس از افزودن کي ليت، براي به دست آوردن شدت جذب آلاينده ها در پايان فصل رشد، از گياهان و خاک گلدان ها نمونه برداري و غلظت سرب در آنها اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که در تمام تيمارها، سرب محلول خاک در مقايسه با تيمار شاهد که کي ليت به آن اضافه نشده، بيشتر بوده است. در تمام تيمارهايي که HEDTA به آنها اضافه شده تجمع سرب در ساقه و ريشه هاي تربچه بيشتر از تيمار شاهد است. همچنين مقدار جذب سرب توسط ريشه هاي تربچه بيشتر از ساقه هاي آن بوده است.