مقاله افزايش سلول هاي NK خون محيطي و ارتباط آن با سقط مکرر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۵ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: افزايش سلول هاي NK خون محيطي و ارتباط آن با سقط مکرر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خون
مقاله سقط مکرر
مقاله سلول هاي کشنده طبيعي
مقاله فلوسيتومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوريان بروجردنيا مهري
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي پور آيه
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: بدون شک توليد مثل و باروري به عنوان اصل بقاء بشر هميشه از مهمترين موضوعات بوده است و سقط خودبخودي مکرر بعنوان شايع ترين عارضه حاملگي با شيوع ۳ درصد به عنوان مشکل تاثيرگذار در زندگي بشري، بخش مهمي از طبابت و تحقيق در جامعه پزشکي را به خود اختصاص داده است. فاکتورها و عوامل مختلفي در سقط نقش دارند. با اين وجود مهمترين عامل از دست دادن جنين، اختلالات ايمني محسوب مي شود. گزارشات جديد نشان مي دهد، سلولهاي ايمني اندومتريوم رحمي بويژه سلولهاي کشنده طبيعي (Natural killer/NK/cells) در دوران سيکل قاعدگي و در هنگام حاملگي دچار تغييرات قابل توجهي مي شوند که نشان دهنده نقش آنها در سيکل باروري مي باشد. هدف از مطالعه حاضر با توجه به در دسترس بودن آنتي بادي مونوکلونال و تکنولوژي پيشرفته فلوسيتومتري در تشخيص اختصاصي سلولهاي ايمني، بررسي و مقايسه سلولهاي NK در خون محيطي زنان غيرباردار و بدون فرزند زنده با سابقه سقط مکرر و زنان غيرباردار با سابقه حاملگي طبيعي مي باشد تا نقش اين سلولها در پروسه باروري روشن تر گردد.
روش کار: در يک مطالعه مورد شاهدي ۳۰ نمونه از خون محيطي زنان غيرباردار که حداقل سه بار سقط مکرر داشتند و از نظر ساير جنبه ها مانند مشکلات طبي و آناتوميکي سالم گزارش شده بودند (گروه آزمون)‌ و ۳۰ نمونه خون از زنان غيرباردار طبيعي که بچه زنده داشتند (گروه کنترل) تهيه گرديد. همه نمونه هاي خون پس از ليز گلبولهاي قرمز باد و نوع آنتي بادي مونوکلونال برعليه مارکرهاي CD56+CD16+ (مارکرهاي اختصاصي سلولهايNK ) رنگ آميزي و سپس توسط دستگاه فلوسايتومتري مورد بررسي و آناليز قرار گرفتند. آزمون آماري t جهت مقايسه درصد سلولهايNK  در بين دو گروه انجام شد.
نتايج: اختلاف معني داري بين ميانگين جمعيت سلولهاي CD56+CD16+ در دو گروه آزمون وکنترل وجود داشت (P=0.026) بطوري که سلولهاي NK در زنان مبتلا به سقط مکرر نسبت به گروه زنان سالم بارور افزايش نشان داد. همچنين ميانگين جمعيت سلولهاي CD56+ و CD16+ در زنان با سابقه سقط مکرر بيشتر از گروه کنترل بود (P<0.05).
نتيجه نهايي: افزايش سلولهاي NK خون محيطي و بدنبال آن احتمالا تغييراتي در عملکرد سيتوتوکسيسيتي اين سلولها بويژه در ارتباط با سلولهاي ترفوبلاست جفت در دوران حاملگي در اتيولوژي سقط مکرر مي تواند دخالت داشته باشد. مطالعات بيشتري از جمله عملکرد اين سلولها و بررسي سايتوکاين هاي مترشحه از آنها و گيرنده هاي سطح سلولي در سقط مکرر و ديگر اختلالات سيستم باروري از جمله نازايي، اندومتريوزيس، پره اکلمپسي پيشنهاد مي شود.