مقاله افزايش سلول هاي T تنظيمي از سلول هاي تک هسته اي خون محيطي پس از مجاورت با آنتي ژن نوکلئوکپسيد ويروس هپاتيت C در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۸۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: افزايش سلول هاي T تنظيمي از سلول هاي تک هسته اي خون محيطي پس از مجاورت با آنتي ژن نوکلئوکپسيد ويروس هپاتيت C در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماران آلوده به شکل مزمن ويروس هپاتيت C
مقاله آنتي ژن نوکلئوکپسيد ويروس هپاتيت C
مقاله سلول هاي T تنظيمي
مقاله فرکانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم پور طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: بامداد طراوت
جناب آقای / سرکار خانم: مرات شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: صحرانشين ساماني فاضل
جناب آقای / سرکار خانم: باقري كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: آجورلو مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ويروس هپاتيت C يکي از عوامل شايع ايجاد عفونت مزمن در انسان است. کنترل تکثير ويروس به سيستم ايمني فرد وابسته است. مکانيسم هاي متعددي در ارتباط با اختلال در پاسخ موثر سيستم ايمني بيان شده است که مکانيسم مرتبط با سلول هاي T تنظيمي يکي از فرضيه هاي جديد است. در اين مطالعه براي اولين بار به بررسي نقش پروتئين نوکلئوکپسيد ويروس هپاتيت (HCV-core) C در افزايش فرکانس سلول هاي T تنظيمي طبيعي در ميان جمعيت پيچيده سلول هاي تک هسته اي خون محيطي پرداخته شد.
مواد و روش ها: براي بررسي اثر نوکلئوکپسيد ويروس هپاتيت C بر فرکانس سلول هاي T تنظيمي طبيعي اختصاصي ويروس هپاتيت C روي سلول هاي تک هسته اي خون محيطي ۱۹ بيمار که به شکل مزمن ويروس هپاتيت C آلوده بودند و نيز ۶ نفر به عنوان کنترل مطالعه شد. براي اين منظور سلول هاي تک هسته اي خون محيطي از گروه هاي مختلف جدا و توسط آنتي ژن نوکلئوکپسيد تحريک شد. سپس با روش فلوسايتومتري سه رنگي دستي، فرکانس سلول هاي T تنظيمي طبيعي ارزيابي شد.
نتايج: نتايج بررسي حاضر نشان داد که به دنبال انکوباسيون سلول هاي تک هسته اي خون محيطي با آنتي ژن نوکلئوکپسيد ويروس هپاتيت C، جمعيت سلول هاي T تنظيمي طبيعي در افراد آلوده به ويروس هپاتيت C نسبت به کنترل منفي افزايش داشته است.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه از اين نظريه که سلول هاي T تنظيمي طبيعي مي تواند اختصاصا به آنتي ژن ويروس هپاتيت C پاسخ دهد، حمايت مي کند؛ بنابراين سلول هاي T تنظيمي طبيعي اختصاصي ويروس هپاتيت C مي تواند يکي از دلايل پاسخ ضعيف سيستم ايمني باشد که منجر به عفونت مزمن ويروس هپاتيت C و نيز تحمل ايمني در هنگام عفونت ويروس هپاتيت C شود. پيشنهاد مي شود در هنگام طراحي واکسن براي ويروس هپاتيت C از اپي توپ هايي که تکثير شديد سلول هاي T تنظيمي طبيعي را موجب مي شوند استفاده نشود.