مقاله افزايش فشار خون و عوارض قلبي ـ عروقي در کودکان و نوجوانان مبتلا به هيپرپلازي و تومور آدرنال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: افزايش فشار خون و عوارض قلبي ـ عروقي در کودکان و نوجوانان مبتلا به هيپرپلازي و تومور آدرنال
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودکان
مقاله تومورهاي آدرنال
مقاله فشار خون
مقاله مردزايي
مقاله سندرم کوشينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ميرسعيدقاضي سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: ميرسعيدقاضي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزايش فشار خون در کودکان و نوجوانان کمياب است. اگرچه مقاله هاي فراواني در مورد فشار خون در کودکان و نوجوانان مبتلا به فئوکروموسيتوما و تومورهاي زاينده آلدوسترون نگاشته شده، اما به اين بيماري در تومورهاي آندروژن ساز يا تومورهايي که مجموعه اي از هورمون ها را ترشح مي نمايند، توجه کافي نشده است. تعداد اندک مقاله ها در اين زمينه ممکن است به علت کمياب بودن بيماري و مشکلات تشخيصي آن باشد. هدف اين پژوهش مشخص نمودن شيوع فشار خون و تبعات آن در کودکان و نوجواناني است که از تومورهاي مترشحه آدرنال رنج مي برند.
مواد و روش ها: تعداد ۹ بيمار، شامل ۵ دختر و ۴ پسر که بين سنين ۲ تا ۱۶ سالگي بودند مورد بررسي قرار گرفتند. اين بيماران در فاصله زماني سال هاي ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۸ از راه مطب يکي از نويسندگان مقاله (ع.ا.م ق) يا از راه بخش غدد بيمارستان طالقاني مورد بررسي و درمان قرار گرفته اند. براي بررسي هاي بيوشيميايي از کيت هاي تجارتي و به منظور تصويربرداري، از دستگاه هاي سي تي اسکن در سطح شهر تهران استفاده شد. بررسي هاي آسيب شناسي بافتي در بخش پاتولوژي بيمارستان طالقاني انجام شد.
يافته ها: تمام بيماران به جز يک نفر مبتلا به فشار خون بودند. در ۳ بيمار فشار خون شديد مشاهده شد. در يکي از بيماران به علت شدت فشار خون هيپرتروفي بطن چپ مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: اين نخستين پژوهشي است که در ايران به بررسي فشار خون در کودکان و نوجوانان مبتلا به تومورهاي ترشحي آدرنال پرداخته و سازوکار ايجاد اين بيماري به همراه نشانه هاي باليني و آزمايشگاهي اين بيماري کمياب در ۹ بيمار ايراني مورد بحث قرار گرفته است.