مقاله افزايش ميزان كلسترول تام در لظت آپوليپوپروتئين B در حضور الل +X در ژن Apo B در جمعيت تهراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۸۸ تا ۵۹۳ منتشر شده است.
نام: افزايش ميزان كلسترول تام در لظت آپوليپوپروتئين B در حضور الل
+X در ژن Apo B در جمعيت تهراني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي مرفيسم XbaI ،ApoB
مقاله کلسترول
مقاله TLGS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: فام بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بروز تغيير در ميزان چربي هاي خون يکي از عوامل موثر در بيماري هاي قلبي-عروقي مي باشد. آپوليپوپروتئين ها (APO) در تنظيم ساز و کار چربي ها نقش کليدي دارند. در پژوهش حاضر پلي مورفيسم XbaI در ژن کد کننده آپوليپوپروتئين B با هدف بررسي ارتباط آن با تغييرات ليپيدها بررسي شده است.
مواد و روش ها: در مطالعه مقطعي حاضر ۸۴۹ نفر از جمعيت TLGS به طور تصادفي انتخاب شدند. ميزان فشار خون آنها اندازه گيري و نمايه توده بدن محاسبه شد. ميزان تري گليسريد، کلسترول، قند خون ناشتا، کلسترول HDL-و زير مجموعه هاي آن،APOB  و APOA1 اندازه گيري و ميزان کلسترولLDL-  محاسبه گرديد. قطعه مورد نظر از ژن  Apo Bبه روشPCR  تکثير شد و پلي مرفيسم انتخابي با استفاده از آنزيم کوتاه اثرXbaI  به روشRFLP  تعيين گرديد.
يافته ها: فراواني الل ها در جمعيت مورد بررسي براي
X+ و X به ترتيب %۲۷٫۶ و %۷۲٫۴ بود و هم چنين از قانون هاردي-واينبرگ تبعيت مي کرد. تحليل يافته هاي پژوهش نشان داد که حضور الل X+ به طور معني داري با افزايش ميزان کلسترول (۱٫۲±X+X+:193 و ۱٫۲±P 0.022 XX :182) و غلظت ApoB (1.5±X+X+: 116 و ۱٫۴± XX: 104، P0.024) و ارتباط داشت. اين ارتباط پس از مدل سازي و تعديل عوامل مداخله گر هم چنان معني دار بود.
نتيجه گيري: فراواني اللي با آنچه که در ساير پژوهش گزارش شده هم خواني داشت. با توجه به ارتباط پلي مرفيسمXbaI  با فاکتورهاي ليپيدي، اهميت هر چه بيشتر لزوم بررسي ارتباط تغييرات ژنتيکي ژن آپوليپوپروتئين B و ساير ژن هاي مرتبط با سوخت و ساز ليپيدها مشخص مي شود.