سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن گودرزی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
سوده مظهرمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه بوعلی

چکیده:

یکی از روشهای موجود برای افزایشبازده انتقال حرارت در یک مجرا با جریان تکراهه و آرام تحت شار ثابت قرار دادن یک صفحه نفوذ ناپذیر در میان مجرا و تبدیل جریان تکراهه به دو جریان آرام، موازی و مختلفالجهت میباشد. مسئله مورد نظر یک مبدل حرارتی شامل دو صفحه موازی است که با قرار دادن یک صفحه نفوذناپذیر بین صفحات موازی آن به دو زیر مجرا با ارتفاعهای یکسان تقسیم میشود. تغییر سطح صفحه جدا کننده تأثیر مستقیم بر بازده انتقال حرارت و توان مصرفی دارد. این تغییر سطح صفحه با مواج کردن آن به صورت موجهای هارمونیک اعمال میشود. در این مقاله اثر دامنه منحنی صفحه میانی در طول موج ثابت و اثر طول موج منحنی صفحه میانی در دامنه ثابت بر بازده انتقال حرارت و توان مصرفی توسط نرمافزار فلوئنت بررسی شده است