سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید مسعود مدنی – جامعه شناس -مدرس دانشگاه ورئیس اداری ومنابع انسانی شرکت دارو سازی فارا

چکیده:

آموزش ، آگاهی و توانمندی از جمله مفاهیمی هستند که از آمیختگی ودر هم تنیدگی عجیبی برخوردارند ، این همنوایی بقدریستکه وجود یکی بدون دیگری از معنا و مفهومی برخوردار نمی باشد.میدانیم که اگاهی نقش بسیار با اهمیتی در ارتقاء بهره وری ، افزایش کیفیت زندگی و شکل گیری خلاقیتها و نوآوریها، در راستای توسعه منابع انسانی دارد، همچنین میدانیم که بدون آموزش و یادگیری ، صحبت از آگاهی و اطلاع بیهوده است، این مقاله که حاصل یک فعالیت دقیق تحقیقاتی است با هدف کسب اطلاع از میزان تأثیرگذاری آموزش بر افزایش و ارتقاء آگاهی تهیه و تدوین گردیده و در پی آنستکه :آیا اجرا و تحقق برنامه های آموزشی سبب افزایش و کسترش آگاهی و دانایی و متعاقب آن توانمندی کارکنان می شود یا نه؟ – نتایج حاصل از پژوهش به انجام رسیده که به شیوه های متعدد اماری ( اعم از توصیفی و استنباطی) مورد آزمون و دقت قرار گرفته، در همه موارد بر این امر تاکید دارد که: بین اجراء برنامه های آموزشی و افزایش میزان آگاهی و دانایی کارکنان رابطه معنا دار و قابل ملاحظه ای وجود دارد.