سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا فاضلی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، نارمک
محمدحسین مهدیه –

چکیده:

در این مقاله افزایش تابش اشعهX نرم در بر هم کنش لیزرهای پالس بلند و کوتاه با اهداف فلزی نانوساختار از طریق شبیه سازی کامپیتورری مورد بررسی قرار گرفته است . طول پالس لیزر مورد استفاده در محدوده ۵۰ps<tp<5ns ، طول موج لیزر ۱٫۰۶µm و شدت آن ۱۰۱۵W/cm2 انتخاب شده است. در این شبیه سازی هدف نانو ساختار مسی به صورت یک زیر لایه با ضخامت حدود ۱µm و چگالی مشخص که به وسیله یک لایه نانوئی به ضخامتی حدود ۱۰۰nm پوشیده شده است. در این حالت تاثیر نسبت چگالی های دو لایه بر میزان افزایش اشعه X برای طول پالسهای متفاوت مطالعه شده و نتایج با شرایط هدف معمولی مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که میزان اشعه X نرم تولید شده برای هر دو ناحیه پالسهای کوتاه و بلند، در شرایط هدف نانو ساختار بیشتر است. با کاهش نسبت چگالی های لایه نانوئی به زیر لایه (Nn/Ns)تا یک مقدار مشخص ، میزان تولید اشعه، افزایش قابل مشاهده ای داشته و با کاهش بیشتر این نسبت ، میزان تولید نیز کاهش می یابد. محاسبات نشان می دهند که با کاهش طول پالس لیزر ، مقدار ماکزیمم انرژی اشعه X به ازای مقادی کمتر Nn/Ns حاصل می شود. همچنین با کاهش طول پالس لیزر، بیشینه مقدار انرژی X-ray نیز کاهش می یابد. با استفاده از نتایج این محاسبات می توان هدف های مورد تابش را برای طول پالسهای مختلف بهینه نمود.