سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مرتضی راستی برزگی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعت
احسان شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعت

چکیده:

در این تحقیق با تلفیق مدیریت پیمانکاران فرعیو کنترل زمانبندیروشی به منظور رتبه بندی فعالیت ها بر اساس عومل ایجاد کننده عدم قطعیت ٥ در زمان فعالیت ها (مانند شرایط جوی، مهارت های کاری، ازکارافتادگ ی تجهیزات و …) با توجه به اهمیت نسبی آن عوامل ارائه شده است. این تحقیق شامل اندازه گیری حساسیتزمان انجام هر فعالیت، هر مسیر و هر یک از پیمانکاران فرعی نسبت به آن عوامل بر اساس مطالعات گذشته نیز م یباشد که بر اساس آن ابتدا اثر عدم قطعیت در سطح هر فعالیت تجزیه می شود و سپس این عواملِ جدا شده در هر مسیر با یکدیگر جمع می شوند. با نگاه به زمانبندی شبکه به عنوان برگه ی کاریِ پیمانکاران فرعی، روش پیشنهادی اطلاعات لازم برای کنترل هر پیمانکار فرعی را افزایش می دهد . اطلاعاتی نظیر اینکه هر پیمانکار فرعی به چه فاکتورهایی حساس است و کدامیک از پیمانکاران فرعی نسبت به یک فاکتور خاص حساس هستند. با استفاده از روش بیان شده در این تحقیق مدیریت قادر به کنترل یکپارچه پیمانکاران فرعی و کنترل زمانبندی و در نتیجه حذف دیرکردها خواهد شد