سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سکینه عاصمی آهنگر –
سارا عمویی خانعباسی –

چکیده:

جرم وجنایت از زمانی که بشر فرهنگ یافته وبه تمدن رسیده وجود پیدا کرده است. در جوامع سنتی به علت پایبندی مردم به آداب ورسوم رایج جامعه ، رفتار مجرمانه کمتر دیده می شده ولی با ظهور زندگی شهری وصنعتیوجامعه های پیچیده، قوانین اخلاقی نفوذ وقدرت خود را از دست داده است واعمال بزهکاری را در جوامع افزایش داده است. بر طبق نظریات جامعه شناسان اخیر وقوع جرم وبزهکاری بامحیط وقوع وشرائط آن بسیار مرتبط است . با توجه به این CPTED به دنبالپاسخ به این سوال است: " چگونهممکن است که فضا به گونه ای سازمان داده شود که رفتارهایناهنجار کاهش یابد?"عواملی تز قبیل گذر از جامعه سنتی به جامعه صنعتی بر اثر مقتضیات شرائط بیرونی وجهانی نه برمبنای نیاز ها وسیر درونی جامعه، نرخ بالای رشد جامعه وجوانبودن جامعه ایرانی،مشکلات سنگین اقتصادی، شیوع بیکاری واز همه مهمتر روحیه افسرده جامعه سبب گسترش ناهنجاری اجتماعی در فضای عمومی شهری ایران به خصوص پارک ها شده است. CPTED بر آن است تا از طریق اصول خود از بروز این مشکلات پیشگیری کند.جلوکیری از جرم با استفاده از طراحی محیط یا CPTED مفهوم نسبتا جدیدی است که از دهه ۱۹۶۰ به آن توجه شده است. CPTED بر توانایی هایی تکیه می کند که به متخلف کمک می کند تا بر عمل خلاف خود غلبه کند. در واقع هدف CPTED کاهش فرصت برای رخ دادن جرم است. این کاهش که از طریق طرح فیزیکی به دست می آید هم موجب به تعویق انداختن جرم وهم استفاده صحیح از محیط زیست می شود.اصول CPTED در ارتباط با طراحی در جهت کاهش جرم شامل موارد زیر است:
۱٫قلمرو(Territoriality )
2. نظارت(Natural surveillance)
3. روشنایی ( Lighting)
4. منظرسازی( Landscaping )
5. امنیت فیزیکی ( Physical security)
6.کنترل دسترسی (Access control )
7.پشتیبانی فعالیت ( Activity support)
8. نگهداری ( Maintenance)
مطالعات نشان می دهد انتخاب روش های کنترل غیر طراحی مثلاستفاده از سیستم مدار بسته ، حضور نیروهای امنیتی وسایر روش های مشابه اگر چه موجب بیرون راندن گروه های خاص با با رفتار های ناهنجار از پارک می شود ولی این امر بر استفادهعمومی تاثیر سوء داشته ونارضایتی عمومی رانسبت به استفاده از این فضا هاافزایش می دهد.کلید حل مسئله حضور گروه های مختلف مردمی در فضا ی پارک هاست واین امر ممکن نیست مگر باخلق فضاهایی که دارای خصوصیت سازگاری وانعطاف پذیری باشند.این فضاها به دلیل قابلیت بالای جذب الگوهای متفاوت وثابت رفتاری، امکان وقوع رفتار های هنجار را در فضا افزایش می دهند.