سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی اخوان بهابادی – دانشیار- دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه تهران
سعید محسنی گرکانی – دانشجوی دکتری- دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق مطالعات آزمایشگاهی روی تغییرات ضریب انتقال حرارت جابجایی و افت فشار ایزوترمال برای جریان آرام روغن در لوله صاف و لول ههایی با هفت نوع نوار پیچیده شده با گام های مختلف انجام شده است. دستگاهی که در این بررسی مورد استفاده قرار گرفته است در واقع یک سیکل روغن مجهز به کلیه وسایل انداز هگیری مورد نیاز م یباشد. گر مکن (هیتر) این سیستم یک تباد لگر حرارتی دو لول های با جریان مخالف م یباشد که در لوله داخلی روغن توسط بخار جاری در پوسته گرم م یشود. آنالیز و بررسی نتایج بدست آمده نشان م یدهد که نصب نوار پیچیده شده در داخل لوله باعث افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی به میزان حداکثر ۱۱۵ % نسبت به مقدار مربوط به لوله های صاف م یشود، داد ههای تجربی جم عآوری شده در این تحقیق همچنین مشخص ساخت که افزایش ضریب اصطکاک در دب یهای پایین کم می باشد امّا در دب یهای بالا به سرعت رشد م یکند و حداکثر تا ۲۷۵ % نسبت به لوله صاف افزایش م ییابد.