سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا تیمورتاش – استادیار گروه مهندسی مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد، کمیته تحقیقات ش
محمدرضا مه پیکر – دانشیار گروه مهندسی مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد، کمیته تحقیقات شر
کامران حداد – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، کمیته تحقیقات شرکت مدیریت تولید ن

چکیده:

در این مقاله بر اساس قیـود حـداقل تلفـات آئرودینـامیکی و حـداکثر انــدازه حرکـت خروجــی از ردیـف پــره هـای ثابــت توربین، منحنی بهبود یافته ای برای شکل پره هـا بـا اسـتفاده ازلگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است . برای تجزیه تحلیل جریان بین پره های توربین، معادلات دو بعـدی اویلـر از طریـق کـد عددی زمـان پیمایشـی جیمسـون، بـر اسـاس فرمـول بنـدی مرکزسلولی مورد استفاده قــرار گــرفته اسـت . روش عـددی مذکور صریح بوده و از جمله ویژگیهای آن کاربرد آسان برای هندسه های پیچیده و قابلیت تسخیر شوک بدون داشتن نوسان می باشد . برای بهینه سازی پروفیل پره ها، درصد تغییرات ف شار سـکون بـه عنــوان معیـاری از تلفـات و نیــز انـدازه حرکــت خروجی جریان از ردیف پره ها در تابع هدف منظور شده اند .