سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرحیم جمال – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدرضا نیکو – کاندیدای دکتری عمران-آب دانشکده فنی دانشگاه تهران
اکبر کریمی – دانش آموخته دوره دکتری عمران آب

چکیده:

شکست هیدرولیکی عامل انهدام و تخریب بسیاری از سدهای خاکی در جهان است. کاهش سطح تنش و قو سزدگی در هسته در شرایط پایان ساخت و خطر فرسایش درونی و احتمال رخداد رگاب در زمان آبگیری اولیه، ریسک وقوع شکست هیدرولیکی سد را در نخستین روزهای به ربرداری بالام یبرد. در این میان، هسته نقشی برجسته در تسریع یا تعویق بروز ترک و در ادامه وقوع شکست هیدرولیکی سدهای خاکی با مصالح غیر همگن، بر عهده دارد. از این رو در این مقاله، تاثیر شیب هست ه را بر دو فرآیند قو سزدگی و رگاب، مورد بررسی قرار داد هایم. بدین منظور سد خاکی علویان واقع در استان آذربایجان شرق ی به عنوان یک مطالعه موردی با تدوین مد لهای عددی اجزاء محدود، بهازای چهار شیب مختلف هسته، آنالیز گردید ه اس ت. نتایج این تحلیل که در زما نهای پایان ساخت و آبگیری اولیه صورت گرفته است، نشان میدهد که کاهش شیب هسته، بیش از %۷۰ از میزان قو سزدگی کاسته و بالتبع سبب افزایش ایمنی و کاهش ریسک شکست هیدرولیکی شده است.