سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
علی ربانی – دانشجو کارشناسی ارشد کنترل، دانشگاه فردوسی مشهد
علی کریم پور – دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
در اثر گذشت زمان و پس از تعمیرات اساسی واحدها و یا بازدیدهای مسیر داغ، پارامترهای توربین گاز دستخوش تغییرات میشوند که در توان تولیدی توربین گاز تاثیر بسزایی دارد. پارامتر مهمی که در بهینه سازی باید کنترل وتنظیم گردد دمای گاز داغ ورودی توربین گاز میباشد. خارج شدن این پارامتر از شرایط بهینه موجب بروز مشکلاتی ازجمله کاهش عمر مفید پرههای توربین و نیز کاهش توان خروجی توربین گاز میگردد. لذا یک تخمین دقیق از وضعیت این پارامتر میتواند تأثیر زیادی در جهت بهبود عملکرد توربین گاز داشته باشد. در این مقاله ابتدا از طریق روابط ترمودینامیکی حاکم بر توربین گازی، دمای گاز داغ ورودی توربین گازی محاسبه شده، سپس با حد مجاز مقایسه می گردد. در پایان روشی بر مبنای شبکه عصبی جهت تخمین زمان نیاز توربین گاز به بهینه سازی، با توجه به تغییرات پارامتر دمای گاز داغ ورودی توربین ارائه گردیده است. جهت اطمینان از روش شبکه عصبی در تخمین دمای گاز داغ ورودی توربین گاز، شبکه عصبی توسط دادههای نرمافزار ترموفلو که از صحت آنها اطمینان کامل داریم مورد آموزش و صحت سنجی قرار می گیرد.